GV21201 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Plus – gói đồng giá 10 vé bay Thương gia một chiều.

Thẻ bay trả trước

Gói đồng Giá vé bay Thương Gia Bamboo C Pass Plus với 10 vé bay một chiều hạng Thương gia, phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ bay cao cấp của khách hàng trong những chặng nội địa trên khắp cả nước.
21,900,000 VNĐ

31/12/2023

International Card / Domestic Card

0243 233 3233 - branch 1811