Check Balance
Check your card balance
Check your card balance
Để xem số dư thẻ của bạn, hãy nhập số thẻ gồm 16 chữ số và mã bảo mật gồm 6 chữ số (PIN) bạn sẽ nhận được trong email ban đầu của mình. Nếu thẻ của bạn hiển thị một hoặc nhiều ngày Blackout, điều đó có nghĩa là thẻ của bạn không thể sử dụng để đặt chỗ trong những ngày này.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.